Preloader Image
Deaf Skills Moldova Image

Conform estimărilor Asociației Surzilor din Republica Moldova (ASRM), în republică sunt circa 5.000 de persoane cu dizabilități de auz. Membrii ASRM sunt 2.547 persoane. Din ele apte de muncă sunt 1.860 persoane, din care aproximativ 750 persoane cu vârsta între 18 și 35 ani. Numărul estimativ de angajați în câmpul muncii – nu sunt date. Persoane cu dizabilități de auz angajate în întreprinderile specializate ale asociației – 65. Majoritatea celor salariați sunt angajați pe posturi prost plătite: paznici, măturători de stradă, deridicători etc. În localitățile rurale situația este și mai gravă – majoritatea oportunităților se reduc la munca zilieră în comunitate sau prestațiile sociale oferite de către stat. Această situație este agravată de faptul, că deși în republică există locuri de muncă vacante (sau ar putea fi create locuri adaptate), persoanele cu dizabilități de auz nu le pot accesa din cauza barierelor de comunicare cu angajatorii sau unor reticențe și stereotipuri existnte în societate. Numărul de interpreți în limbajul mimico-gestual (LMG) este de doar 17 persoane și structura actuală de prestare a acestui serviciu nu acoperă necesitățile pieții muncii.
Acest aspect este accentuat și în recomandările pentru Guvernul Republicii Moldova, formulate de către Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități (12 aprilie 2017), prin care „comitetul este îngrijorat de faptul că limbajul mimico-gestual nu este recunoscut în mod adecvat ca o limbă oficială a statului parte, de pregătirea insuficientă a interpreților de limbaj mimico-gestual care rezultă într-un număr inadecvat de interpreți în serviciile publice și private”(…). Astfel, la ora actuală, Republica Moldova nu oferă șanse egale de angajare în câmpul muncii pentru persoanele cu dizabilități de auz. Din acest considerent, tinerii persoane cu dizabilități de auz aleg să emigreze temporar sau pentru totdeauna din Republica Moldova.
Strategia naţională privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017–2021 menționează că „persoanele cu dizabilități se confruntă cu fenomenul de discriminare și excluziune de pe piaţa muncii, iar gospodăriile cu persoane cu dizabilități au venituri mai mici”.
Pentru a contribui la remedierea acestei situații, formularea unor propuneri și soluții „de jos în sus”, partenerii și-au propus să piloteze și să modeleze un cadru pro-activ de crearea a oportunităților de angajare în cîmpul muncii pentru tinerii cu dizabilități de auz din Republica Moldova.
Denumirea proiectului: DEAF SKILLS MOLDOVA
În acest scop partenerii și-au propus următoarele scopuri și obiective:
Obiective:
O1: Elaborarea studiului „Bariere și oportunități de angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități de auz din Republica Moldova”.
O2: Organizarea expoziției Deaf Skills Moldova cu participarea a minimum 15 tineri cu dizabilități de auz.
O3: Organizarea serviciiului de comunicare on-line „Angajator – angajat”.
O4: Campanie de informare și promovare a bunelor practici din cadrul proiectului.
O5: Consolidarea capacităților a 60 de persoane cu dizabilități de auz în domeniul legislației muncii și elaborării documentației de acces în câmpul muncii.
Activități:
O1: Elaborarea studiului „Bariere și oportunități de angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități de auz din Republica Moldova”.
Activitatea A 1.1. Selectarea experților sau companiei care va elabora studuiul.
Activitatea A 1.2. Colectarea datelor și elaborarea studiului.
Activitatea A 1.3. Publicarea și difuzarea studiului (A 5, 4+0, 80 gr., 50 pag, 200 ex.).
O2: Organizarea expoziției Deaf Skills Moldova cu participarea a minimum 15 inerilor cu dizabilități de auz.
Activitatea A 2.1. Promovarea conceptului de Deaf Skills Moldova.
Activitatea A 2.2. Organizarea unei mese rotunde „Bariere și oportunități de angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități de auz din Republica Moldova”, cu participarea a 50 de persoane (persoane cu dizabilități de auz, potențiali angajatori, experți și factori de decizie).
Activitatea A 2.3. Organizarea expoziției Deaf Skills Moldova.
Activitatea A 2.4. Elaborarea istoriilor personalizate ale tinerilor cu dizabilități de auz, potențiali angajați și promovarea lor în rândul angajatorilor.
O3: Organizarea serviciiului de comunicare on-line „Angajator – angajat”.
Activitatea A 3.1. Selectarea operatorilor și dotarea tehnică a serviciiului de comunicare on-line „Angajator – angajat”.
Activitatea A 3.2. Prestarea serviciiului de comunicare on-line „Angajator – angajat”.
O4: Campanie de informare și promovare a bunelor practici din cadrul proiectului.
Activitatea 4.1. Realizare de publicații în presa scrisă și on-line.
Activitatea 4.2. Realizare de reportaje și emisiuni radio.
Activitatea 4.3. Realizare de spoturi video despre persoanele cu dizabilități de auz, potențiali angajați.
Activitatea 4.4. Realizarea unei campani de promovare pe Facebook.
Activitatea 4.5. Elaborarea și difuzarea comunicatelor de presă.
Activitatea 4.6. On-line cu un expert în domeniul angajării în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități.
Activitatea 4.7. Masă rotundă de evaluare proiect.
Activitatea 4.8.Elaborarea rapoartelor narativ și financiar.
Activitatea 4.9.Elaborarea machetă și confecționare baner proiect.
O5: Consolidarea capacităților a 60 de persoane cu dizabilități de auz în domeniul legislației muncii și elaborării documentației de acces în câmpul muncii.
Activitatea 5.1. Sesiune de informare „Întroducere în legislația muncii” pentru 60 de persoane cu dizabilități de auz pe durata a 0,5 zile.
Activitatea 5.2. Sesiune de informare „Elaborarea CV-ului și a scrisorii de motivație” pentru 60 de persoane cu dizabilități de auz pe durata a 0,5 zile.
Activitatea 5.3. Elaborarea „Mini-ghid de conversație cu angajatorul și cu un angajat cu dizabilități de auz” (A 5, 4+0, 80 gr., 50 pag, 200 ex.).
Activitatea 5.4. Elaborarea unei teme specifice „Angajarea în cîmpul muncii” pe platforma digitală www.surdoserver.md.
Durata proiectului: 10 luni.
Bugetul proiectului: 438 436,50 lei din care 317 187,50 lei – sumă solicitată de la minister.
Echipa proiectului (persoane de contact):
Eugen Munteanov, Office manager ASRM, translator în LMG; va activa în calitate de Asistent de proiect., +373 78201199, Munteanov88@gmail.com
Victor Koroli, Director Executiv, Alianța INFONET, mentor / consultant management proiect, vkoroli@gmail.com, +373 69252453

 

Distribuie:

Ultimele noutăți

022-72-99-25

Incluziunea socială se realizează prin efort comun.

Apelează pentru mai multe detalii.

Logo Image